Załącznik Nr 1 do zarządzenia 4 / 2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 17 marca 2020 r.

 

Regulamin zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

 

§ 1. DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. System elektronicznego naboru - platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, a także o datę złożenia wniosku.
 2. Wniosek - dokument sporządzony w formie elektronicznej, składany za pomocą systemu elektronicznego naboru przez rodzica/opiekuna prawnego, zawierający:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
  2. imiona i nazwiska oraz numer PESEL rodziców/opiekunów prawnych,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i dziecka,
  4. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  5. miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców/opiekunów prawnych - o ile pracują lub pobierają naukę,
  6. dane kontaktowe rodziców/opiekuna prawnego dziecka (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej - e-mail),
  7. wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,
  8. zgodę na przetwarzanie przez Żłobek danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki,
  9. oświadczenie o prawdziwości i zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku, pod rygorem usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru.
  10. informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa.
  11. oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
 3. Żłobek - Żłobek Miejski w Mysłowicach przy ul. Reymonta 11, działający na podstawie statutu, (stanowiącego załącznik obwieszczenia Rady Miasta Mysłowice Nr X/149/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr X/139/11 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach z późniejszymi zmianami).
 4. Dyrektor - osoba kierująca i zarządzająca Żłobkiem, zatrudniana przez Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Rodzic - oznacza również opiekuna prawnego dziecka

§ 2. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 1. Rodzic przed wypełnieniem wniosku ma obowiązek zapoznania się z regulaminem, a następnie składa oświadczenie, że zapoznał się z przepisami niniejszego regulaminu i je w całości akceptuje. Rodzic przed wypełnieniem wniosku zapoznaje się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w placówce, co jest równoznaczne z akceptacją ich postanowień do stosowania. (Regulamin porządkowy żłobka)
 2. W przypadku braku odpowiednich urządzeń, pozwalających na uzyskanie dostępu do sieci Internet dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w administracji Żłobka. W takim przypadku wniosek jest wprowadzany do systemu elektronicznego naboru przez rodzica w siedzibie placówki przy wyznaczonym do tego celu stanowisku w dni robocze w godzinach od 9:oo do 14:oo .
 3. Na potwierdzenie złożenia wniosku drukowany jest formularz z wypełnionymi danymi, pod którym rodzic składa podpis.
 4. Na potwierdzenie złożenia wniosku, system elektronicznego naboru wysyła wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, który należy potwierdzić celem zakończenia pierwszego etapu procedury rejestracyjnej. Wniosek zmienia wtedy status z „NIEZWERYFIKOWANY E-MAIL" na „NOWY". Brak potwierdzenia linku weryfikacyjnego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia danych jest jednoznaczny z nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego, co w konsekwencji skutkuje usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.
 5. Wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica należy złożyć w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia wniosku w formie elektronicznej do siedziby żłobka w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00, w którym Dyrektor lub upoważniony pracownik zweryfikuje dane zawarte we wniosku i potwierdzi jego złożenie.  Po złożeniu w żłobku wydrukowanego wniosku  oraz po zweryfikowaniu danych, wniosek otrzymuje status: "AKTYWNY" i zostaje zakwalifikowany do systemu elektronicznego naboru w terminie do 7  dni kalendarzowych od dnia złożenia wydruku wniosku. Naruszenie zasad drugiego etapu procedury rejestracyjnej skutkuje automatycznym usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.
 6. Po złożeniu wniosku, system elektronicznego naboru automatycznie dokonuje przyporządkowania wniosku do żłobka, określając jednocześnie pozycję, na której został zakwalifikowany dany wniosek.
 7. Rodzic po wprowadzaniu numeru PESEL dziecka i unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję dziecka na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła po wprowadzeniu numeru PESEL dziecka oraz podaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany link umożliwiający ponowne wygenerowanie hasła i zalogowanie się do systemu.
 8. Rodzic przyjmuje do wiadomości konieczność potwierdzania (aktualizacji) wniosku w sposób i w trybie określonym przez administratora systemu elektronicznego naboru:
  1. System nie częściej niż co trzy miesiące (licząc od zakończenia miesiąca, w którym został złożony wniosek) może losowo wysłać wiadomość e-mail z linkiem aktualizacyjnym na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. Rodzic zobowiązany jest potwierdzić wniosek za pośrednictwem linka aktualizacyjnego oraz ewentualnie uaktualnić podane w nim dane,
  2. Jeśli w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail wniosek nie zostanie potwierdzony w sposób opisany w pkt. a), e-mail zostaje wysłany ponownie, a wniosek otrzymuje status „ZABLOKOWANY",
  3. W przypadku braku potwierdzenia „zablokowanego" wniosku ze strony rodzica w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania drugiej wiadomości e-mail, wniosek zostanie usunięty z systemu elektronicznego naboru,
  4. W przypadku, gdy wniosek został złożony za pomocą adresu e-mail administracji Żłobka :

d 1) system wysyła wiadomość e-mail z linkiem aktualizacyjnym na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku, a upoważniony pracownik administracji Żłobka zobowiązany jest - na podstawie rozmowy telefonicznej, lub spotkania z rodzicem - potwierdzić wniosek za pośrednictwem linka aktualizacyjnego oraz ewentualnie uaktualnić podane w nim dane,

d 2 ) jeśli w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości e-mail wniosek nie zostanie potwierdzony w sposób opisany w pkt. d l) - ze względu na udokumentowany, minimum 2-krotny brak możliwości skontaktowania się z rodzicem (podanie nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego, brak odbioru telefonu) - wiadomość e-mail zostaje wysłana ponownie, a wniosek otrzymuje status „ZABLOKOWANY",

d 3) w przypadku braku potwierdzenia „zablokowanego" wniosku w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania drugiej wiadomości e-mail, wniosek zostanie usunięty z systemu elektronicznego naboru. Zapis pkt. d 2) w części dotyczącej kontaktu z rodzicem stosuje się odpowiednio.

 1. Dyrektor lub upoważniony pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego nie później jednak niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zwolnienie miejsca do podjęcia działań, wraz z propozycją przyjęcia dzieci według kolejności wynikającej z listy rezerwowej, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz kwalifikacji do określonej grupy wiekowej.
 2. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik administracji Żłobka potwierdzają propozycję wyboru następnego kandydata.
 3. Dyrektor lub upoważniony pracownik informuje rodziców o terminie przyjęcia dziecka wraz z podaniem
  stosownej informacji praktycznej dot. sposobu przyjęcia dziecka (np. procedury przyjęcia, wymaganej dokumentacji itp.). Informacja ta jest przekazywana rodzicom albo w formie telefonicznej - w takim przypadku dyrektor lub upoważniony pracownik zobowiązany jest do spisania notatki służbowej, która powinna zawierać, co najmniej: numer telefonu rozmówcy, datę i godzinę rozmowy, imię i nazwisko rozmówcy albo w formie elektronicznej (wiadomość e-mail).
 4. W przypadku, gdy rodzic, bez podania przyczyny, nie zgłosi się do żłobka w wyznaczonym terminie (zgodnie z § 2 pkt. 11), Dyrektor lub upoważniony pracownik niezwłocznie usuwa wniosek z systemu elektronicznego naboru oraz wdraża procedury opisane w § 2 pkt. 9 i następnych w celu przyjęcia kolejnego dziecka.
 5. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej, Dyrektor przed podpisaniem umowy może zażądać od rodzica przedstawienia dokumentów o spełnieniu zaznaczonych we wniosku kryteriów, w tym przede wszystkim o zamieszkaniu na terenie Mysłowic, o zatrudnieniu (zaświadczenia), korzystaniu ze wsparcia MOPS itp. Jeśli przedstawione dokumenty potwierdzą niezgodność danych, przyjmuje się, że dane kryterium nie jest spełnione, a wniosek podlega obowiązkowej aktualizacji. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku nieprzedstawienia dokumentów.
 6. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej rodzic przed podpisaniem umowy składa stosowne dokumenty i oświadczenia zawierające między innymi dane o stanie zdrowia dziecka (karta informacyjna dziecka) stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 7. Dyrektor lub upoważniony pracownik po przyjęciu dziecka do żłobka dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z „AKTYWNY" na „PRZYJĘTY".
 8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem w ciągu dwóch następujących po sobie dniach roboczych od dnia stwierdzenia przez Dyrektora lub pracownika administracji Żłobka błędnego podania danych, zawartych we wniosku lub braku ich aktualizacji, w dowolnej, dokumentowanej formie (za pomocą telefonu, wiadomości e-mail), rodzic/opiekun prawny rezygnuje z opieki żłobkowej, wniosek jest usuwany z systemu elektronicznego naboru.
 9. W przypadku rezygnacji z opieki żłobkowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru lub poinformowania o rezygnacji Dyrektora Żłobka lub upoważnionego pracownika. 
 10. W przypadku przesunięcia oczekiwanej daty przyjęcia lub zmiany innych danych, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wniosku w systemie elektronicznego naboru i poinformowania o sytuacji Dyrektora Żłobka lub upoważnionego pracownika przedkładając zaktualizowany, wydrukowany i podpisany wniosek.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się objęcie opieką żłobkową dziecka znajdującego się w wyjątkowej sytuacji (dotyczy to zwłaszcza dzieci z domów dziecka, dzieci osób bezdomnych, dzieci z ośrodków pomocy ofiarom przemocy, dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i życiowej, itp.). W takim przypadku objęcie dziecka opieką żłobkową następuj e poza  kolejnością za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice, Wiceprezydenta Miasta Mysłowice lub Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
 12. Rodzice dzieci, które znajdą się na liście dzieci przyjętych do żłobka, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników potwierdzają  na piśmie pobranym ze strony Internetowej placówki „potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka”.
 13. Przyjęcia dzieci w trakcie roku kalendarzowego będą realizowane zgodnie z postanowieniami § 2 pkt. 9-12
  niniejszego regulaminu.
 14. Wniosek dziecka, które ukończyło 3 rok życia rodzic zobowiązany jest usunąć z systemu. W innym przypadku zostanie on usunięty przez upoważnionego pracownika żłobka. Dzieci, które na dzień 01 września mają ukończone 3 rok życia nie biorą udziału w rekrutacji na nowy rok szkolny.
 15. Żłobek zwraca uwagę, że ze względu na okresową aktualizację wniosków, przeprowadzaną w oparciu o ustalone kryteria, możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej wynikającej z aktualnej sytuacji składającego wniosek).

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne dot. funkcjonowania systemu zapisu elektronicznego będą rozstrzygane przez Dyrektora w terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres administracji Żłobka.
 2. Żłobek zastrzega sobie prawo przyjęć dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących w miarę posiadanych miejsc - do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego - grup żłobkowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.409 ze zmianami).
 4. Zmiany do Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w Żłobku Miejskim w Mysłowicach na stronie internetowej myslowice.zlobki.org.pl
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku.

 

 

 

Załącznik Nr 1  do Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

 

Kryteria przyjęć

Wartość punktowa

1

Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Mysłowice

 50

2

Jestem osobą samotnie1 wychowującą dziecko

 1

3

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym

 19

4

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym

 18

5

Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym

 9

6

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni nie pracują, nie studiują, nie uczą się w trybie dziennym

 1

7

Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności2

 15

8

Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź równoważnym stopniem niepełnosprawności2

 5

9

Dziecko z rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny - "Rodzina 3+"

 6

10

Dziecko, które ma dwoje lub więcej rodzeństwa, zamieszkującego wspólnie na stałe

 5

11

Dziecko będące wieloraczkiem

 3

12

Dziecko rodzica korzystającego z pomocy MOPS lub innej instytucji i posiadającego opinię o konieczności objęcia dziecka opieką żłobkową

 5

13

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności2 , zamieszkujące wspólnie na stałe

 5

14

Czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka liczony od momentu zapisu

 1 pkt za każdy miesiąc   oczekiwania na miejsce, max 10 pkt

15

Dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

7

16

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

20

 

Żłobek Miejski zwraca uwagę, że ze względu na okresową aktualizację wniosków, przeprowadzaną w oparciu o ustalone kryteria, możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej).

 

Żłobek Miejski zastrzega sobie prawo przyjęć dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących przy uwzględnieniu wolnych miejsc w danej grupie wiekowej (do przyjęcia będzie zakwalifikowany wniosek o największej sumie punktowej w danej grupie wiekowej).

 1. Przez dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego rozumie się dziecko wychowywane przez

         pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem bądź osobę samotną, której powierzono opiekę nad dzieckiem.

 1. RÓWNOWAŻNOŚĆ STOPNI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

Orzeczenie o zaliczeniu do: